Všeobecné obchodní podmínky

 


Společnost:
Rustik Art Karlštejn s.r.o.
IČ: 090 69 631
se sídlem: Pod Zastávkou 729, 267 27, Liteň – Běleč
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 330285

email : Info@rustikartkarlstejn.cz
mobil : +420 721 125 109

 
Bankovní spojení pro ČR. (korunový účet)
BANKA: Raiffeisen BANK a.s.
Č. ÚČTU: 515303/5500

 


vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky pro E-Shop http://www.rustikartkarlstejn.cz/ :

1. Úvodní ustanovení:

Společnost Rustik Art Karlštejn s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu
http://www.rustikartkarlstejn.cz/ (dále jen „E-shop“), jehož předmětem je prodej truhlářských výrobků, zejm. nábytku, a souvisejícího zboží. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). Tyto VOP se vztahují pouze na fyzické osoby, které uzavírají kupní smlouvu nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti.

Každá kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována, vč. všech verzí těchto VOP, přičemž kupní smlouva není veřejně přístupná.

2. Definice některých pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, zejména smlouva kupní pokud se týče těchto VOP.

Prodávající / Podnikatel – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a pro účely ochrany spotřebitele osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Prodávající je v tomto smyslu podnikatelem.

Kupující / Spotřebitel – člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, přičemž od podnikatele nakupuje výrobky, produkty nebo služby za jiným než podnikatelským účelem.

Kupující, který není spotřebitelem – osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím / podnikatelem nejedná z pozice spotřebitele, nýbrž v rámci své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání.

Uzavření kupní smlouvynávrh dodání zboží prezentovaného na stránkách E-shopu je návrhem na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Objednávka ze strany kupujícího představuje přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Objednávka ze strany kupujícího obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Prodávající elektronicky potvrdí kupujícímu obdržení závazné objednávky. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu. Práva a povinnosti prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy vznikají prokazatelným doručením závazné objednávky prodávajícímu. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření kupní smlouvy, je kupní smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu kupujícího prodávajícím.

Poptávka vyrobení zboží na zakázku – na stránkách E-shopu je zprovozněn formulář pro poptávku zboží, vyrobeného dle požadavku kupujícího, tj. na zakázku. V takovém případě vyplnění poptávkového formuláře je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, adresovaným prodávajícímu. Prodávající nejpozději ve lhůtě 3 dnů informuje kupujícího na jím zadanou e-mailovou adresu, zda návrh akceptuje, či nikoliv. Uzavřením kupní smlouvy se v případě zboží na zakázku rozumí den, kdy prodávající akceptuje návrh kupujícího, učiněný prostřednictvím poptávkového formuláře a zašle kupujícímu potvrzující e-mail.

Odesláním závazné objednávky, příp. nezávazné poptávky, kupující potvrzuje, že se předem seznámil s těmito VOP, ve znění účinném v okamžiku provedení objednávky, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Těmito VOP je kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupujícímu je dána možnost seznámit se s VOP před odesláním objednávky, které jsou volně dostupné na stránkách E-shopu. Na souhlas s VOP je kupující upozorněn před odesláním závazné objednávky.
 
3. Důležité informace o smlouvě a obchodních podmínkách:

Uzavřením kupní smlouvy kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost těchto VOP je kupující vždy dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má plnou možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP představují nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje za účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu a kupujícímu je tak dána možnost před vlastním provedením objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu a je tak s nimi kupujícímu umožněna volná dispozice.

4. Ochrana osobních údajů:

K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení
Dodací adresa
Email
telefonní číslo – nepovinně

Výše uvedené údaje jsou podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů.
Zejména se prodávající zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje kupujících třetím osobám, jež nemají přímou spojitost se splněním kupní smlouvy. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících za účelem splnění kupní smlouvy.
Uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP dává kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz. výše) po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, a to za účelem případné další nabídky služeb či zboží prodávajícího.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů.

Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po uzavření kupní smlouvy. Odvolání tohoto souhlasu je kupující oprávněn učinit rovněž e-mailem na adresu Info@rustikartkarlstejn.cz. Prodávající je povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení odvolání souhlasu.

Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.


5. Závazné podmínky nákupu zboží na E-shopu, vč. platebních podmínek:


Při výběru zboží je kupující povinen zvážit druh, velikost a účel zboží, které kupuje. S ohledem na charakter zboží je kupující obzvláště ošetřovat zboží vhodným způsobem s přihlédnutím na materiál a funkčnost daného výrobku.

E-shop obsahuje plný seznam zboží, které je prodávajícím nabízeno, vč. popisu veškerých jeho parametrů. Ceny uváděné prodávajícím v E-shopu jsou konečné, vč. daně z přidané hodnoty a jiných povinných poplatků. V případě, že je cena zobrazena jako tzv. „akční“, platí údaj o takové ceně do vyprodání zásob daného zboží. Bližší podmínky akčních cen jsou uvedeny vždy u konkrétního zboží, které je momentálně v akci nebo na úvodní stránce E-shopu. Jakékoli slevy poskytované skrze E-shop nelze kombinovat.

Nákup zboží v E-shopu, kde způsobem doručení je dobírka, je možný pouze osobami se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. V případě žádosti o doručení zboží do zahraničí nebo v případě, že nakupuje osoba s bydlištěm či sídlem mimo Českou republiku, je nutné provést platbu za zboží bezhotovostním převodem, nebo on-line platební kartou. Doručení zboží pak bude provedeno v souladu s obvyklými podmínkami.

Kupující je oprávněn a rovněž povinen před odesláním objednávky zkontrolovat veškeré zadané údaje, za jejichž správnost prodávající neodpovídá. V případě nejistoty je prodávající oprávněn kupujícího formou emailu požádat o potvrzení objednávky a správnosti údajů v ní uvedených. Nepotvrdí-li kupující správnost údajů uvedených v objednávce, nebude mu zboží dodáno dříve, než toto potvrzení prodávající elektronickou cestou obdrží.

Je-li zboží vyprodáno nebo není-li k dispozici, je tato skutečnost vždy viditelná u každého jednotlivého produktu umístěného v E-shopu.

V rámci expedice zboží je účtován pouze poplatek za dodání zboží do kupujícím zvoleného místa, ve výši závislé na druhu zvoleného platebního prostředku a způsobu dopravy. Podrobnosti viz článek 6. těchto VOP.

Odesláním závazné objednávky souhlasí kupující automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vznikají v této souvislosti, si hradí kupující sám ve vztahu k jeho poskytovateli internetu.

Veškeré ceny zboží v E-shopu jsou uvedeny v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují. Prodávající má právo měnit dárkové předměty, které mohou být zdarma přiloženy k objednanému zboží, a to bez předchozího upozornění.

Uzavřením kupní smlouvy v E-shopu vyslovuje kupující svůj souhlas s těmito VOP a současně prohlašuje, že objednávka zboží v E-shopu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ, což stvrzuje elektronickým potvrzením závazné objednávky.

Na kupní smlouvy uzavřené v režimu těchto VOP se použije zejména ustanovení § 2158 a násl. ObčZ o prodeji zboží v obchodě, je-li kupujícím spotřebitel.

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, která je sjednána při uzavření kupní smlouvy akceptací cen uvedených v E-shopu ze strany kupujícího. Jak je uvedeno výše, společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit náklady na dodání zboží.

Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem E-shopu v rámci procesu objednávky zboží, přičemž kupujícímu je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku.

Pokud je kupní cena hrazena formou dobírky, je splatná v okamžiku převzetí zboží. V ostatních případech, tj. v případech bezhotovostní platby, splní kupující svojí povinnosti v okamžiku, kdy je platba připsána na bankovní účet prodávajícího. Při doručení zboží je kupujícímu předán doklad o koupi zboží, který je současně dodacím listem.

V případě, že prodávající zaznamená jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Prodávající si současně vyhrazuje právo zadržet odeslání zboží kupujícímu nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.


Každý kupující, jenž provádí platbu platební kartou, je z bezpečnostních důvodů povinen při převzetí zboží doručovacímu subjektu předložit průkaz totožnosti k zapsání údajů o příjemci objednávky.

Objednávk
y v celkové výši přes 5000 Kč vč. DPH je možné vyřídit pouze při platbě předem. Tyto objednávky nebudou odeslány na dobírku.

 

6. Závazné podmínky zboží vyrobeného na zakázku, vč. platebních podmínek:

Pro zboží vyrobené na zakázku podle poptávky kupujícího platí přiměřeně podmínky specifikované v čl. 5 těchto VOP a to do míry, dokud to neodporuje povaze, smyslu a účelu.

 

Kupující je oprávněn zvolit si druh, materiál, rozměry a vizuální vzhled zboží. Prodávající si vyhrazuje právo upozornit kupujícího na nevhodné vlastnosti jím požadovaného způsobu provedení. Bude-li kupující i přes toto upozornění trvat na svém požadavku, jdou případné škody vzniklé nevhodným způsobem provedení plně k tíži kupujícího.

 

Prodávající informuje kupujícího při akceptaci poptávky o orientační konečné ceně zboží. Prodávající je oprávněn žádat složení zálohy na kupní cenu ve výši až 70% z konečné ceny za zboží. O výši zálohy a způsobu její úhrady informuje kupujícího v rámci akceptace poptávky.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zahájit výrobu zboží na zakázku až poté, co bude složena záloha na kupní cenu.

 

Před zahájením montáže či předání zboží, u něhož se montáž nevyžaduje, je prodávající oprávněn žádat doplatek kupní ceny. Nebude-li kupní cena uhrazena, prodávající si vyhrazuje právo zboží nepředat či nezahájit montáž, a to až do doby úplného uhrazení kupní ceny.

7. Způsoby dodání objednaného zboží:

Platba
převodem - Česká pošta-obchodní balík do 24 hod.: poštovné 150-Kč
Dobírka
- Česká pošta-obchodní balík do 24 hod.: poštovné 150-Kč

Platba převodem - přepravní společnost PPL do 24hod.: poštovné 150 -Kč


Dobírka
- přepravní společnost PPL do 24hod.: poštovné 150 -Kč

Osobní odběr v sídle na adrese Pod Zastávkou 729, 267 27, Liteň – Běleč ZDARMA.

Zboží je doručováno ve lhůtách stanovených v těchto VOP. Doručovací lhůta počíná běžet od okamžiku potvrzení závazné objednávky ze strany kupujícího. Objednávky uskutečněné v pracovní dny jsou odesílány nejpozději následující den. V případě doručení do 24 hod je mezní doba objednání a potvrzení objednávky do 10:00 hod. U kurýrní služby se doba pro doručení do 1 dne započítává vždy ode dne následujícího po potvrzení objednávky. V ostatních případech dle individuální dohody (dny pracovního klidu). Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit doručovací lhůtu. V takovém případě kupujícího předem upozorní na e-mailovou adresu, udanou kupujícím při učinění objednávky. Prodávající neodpovídá za prodlení s doručováním, způsobené zvolenou přepravní službou.

Ceny poštovného jsou platné pro území České Republiky.  Objednávky expedované do zahraničí budou řešeny individuálně.

Zboží vyrobené na zakázku je doručováno ve lhůtě, jež je sdělena kupujícímu při akceptaci poptávky. Doba dodání zboží na zakázku je závislá na druhu a množství zvoleného zboží.

Požaduje-li kupující montáž zboží, termín bude řešen individuálně dle časových možností prodávajícího.

8. Storno objednávky a zvláštní případy odstoupení od kupní smlouvy:

V případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a pochybení bude na straně prodávajícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy, kdy nebude zatížen žádnými storno poplatky a kupní cena mu bude vrácena v plné výši.

V případě, že zboží již bylo kupujícímu odesláno a kupující objednávku stornuje a zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, je kupující povinen uhradit náklady na poštovné a balné, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s marnou expedicí zboží. Výše poštovného a balného je vždy závislá na parametrech odeslaného zboží, kde částka bude doložena dokladem subjektu, který provádí doručování zásilek. Náklady na poštovné a balné jsou splatné do 5 dnů od jejich vyúčtování prodávajícím.

V případě, že bylo zboží již zcela nebo zčásti nainstalováno dle pokynu kupujícího, má prodávající kromě výše uvedených nákladů na dopravu a přepravu zboží právo na úhradu škody, vzniklé demontáží zboží.

Současně je v takovém případě prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9. Odstoupení od smlouvy:

Je-li smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavírána skrze prostředky komunikace na dálku, tj. přes internet, emailem nebo telefonicky, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v níže stanovené lhůtě. Právo na odstoupení od smlouvy se však dle § 1837 ObčZ nevztahuje na smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů ode dne:

 • převzetí zboží, nebo

 • převzetí poslední dodávky zboží, pokud je v rámci jedné objednávky objednáno několik druhů zboží nebo se dodávané zboží sestává z několika částí nebo položek.

Oznámení o odstoupení je nutno zaslat na kontaktní adresu prodávajícího. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy je dále kupující povinen zaslat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, a to na adresu Pod Zastávkou 729, 267 27, Liteň – Běleč.

V souvislosti s odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je mu prodávající povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit celou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od něj dle smlouvy přijal, a to stejnou cestou, kterou od něj peníze přijal. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem v tom případě, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou dodatečné výdaje. Prodávající je povinen kupujícímu nahradit náklady na nejlevnější způsob dodání zboží, a to i v případě, kdy kupující při objednávce zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání. V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží prokazatelně předá nebo prokáže, že zboží řádně odeslal.

Pokud bude se zbožím nakládáno jinak, než je třeba s ohledem na jeho charakter a vlastnosti uvedené v příbalovém návodu či na E-shopu, má prodávající právo na úhradu újmy v podobě snížení hodnoty takto vráceného zboží.

Kupující se povinen zaslat či dopravit zboží na výše uvedenou adresu prodávajícího. Kupující je ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 3 ObčZ povinen nést veškeré náklady spojené s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy. Je-li zboží použito nebo poškozeno tak, že dojde ke snížení jeho hodnoty, je prodávající oprávněn vypočíst odpovídající snížení kupní ceny a toto snížení vůči kupujícímu uplatnit, a to formou zápočtu proti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží. Stejně je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží svůj nárok na náhradu škody způsobené kupujícím na jemu dodaném zboží.

Odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn učinit přes formulář, který je ke stažení zde:

………………………………………..


10. Reklamace a odpovědnost za vady:
 
Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady zboží, které nabízí ke koupi prostřednictvím E-shopu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v ObčZ. Ve smyslu ustanovení § 2161 odst. 1 ObčZ prodávající odpovídá za to, že zboží nemá při jeho převzetí kupujícím vady, přičemž zejména odpovídá za to, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Objeví-li se vada v prvních 6 měsících od převzetí zboží, má se dle ObčZ za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti 24 měsíců od převzetí. Kupující nemá práva z vad v případě opotřebení věci způsobeného jeho běžným užíváním. Pakliže to povaha věci neumožňuje, nemá kupující práva z vad.

Kupující má při uplatnění odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu tato práva:

 • Není-li zakoupené zboží bez vad, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li dodání nové věci resp. její součásti možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit,

 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Záruka za jakost zboží se neposkytuje, pokud tak není uvedeno přímo u konkrétního zboží prezentovaného na E-shopu. V takovém případě se použijí zákonná ustanovení týkající se záruky za jakost zboží.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.  Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení o právech z vadného plnění nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Prodávající nad rámec shora uvedeného upozorňuje, že kupující je především povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, nevhodná údržba a neodborné zásahy mohou způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen. 

Reklamace

Kupující je povinen svá práva z odpovědnosti za vady uplatnit řádně v rámci reklamačního řízení u prodávajícího, při využití jeho výše uvedených kontaktních údajů.

Při reklamaci zboží je kupující povinen:

 • řádně označit reklamované zboží,

 • uvést číslo objednávky,

 • dostatečně popsat vadu či vady zboží,

 • uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace,

 • odeslat reklamované zboží, a to vč. všech jeho součástí a příslušenství, způsobem zabraňujícím jeho poškození na výše uvedenou adresu expedičního skladu prodávajícího,

 • přiložit k reklamovanému zboží fakturu nebo dodací list.Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace, pokud nelze vadu posoudit i bez dodání kompletního zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrzení o datu a způsobu uplatnění reklamace, vč. požadovaného způsobu jejího vyřízení. O výsledku vyřízení reklamace bude kupující informován písemně, nejčastěji emailem na jím uvedenou adresu elektronické pošty. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícímu vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případné opravě a době jejího trvání. Zamítnutí reklamace bude kupujícímu rovněž zasláno poštou nebo elektronicky, vč. odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. To však neplatí v případech, kdy je reklamace zboží zjevně neoprávněná. V případě uplatnění těchto nutných nákladů je kupující povinen zaslat prodávajícímu příslušný doklad o uhrazení poštovného spolu s fotokopií dokladu o předání zboží k poštovní přepravě, jinak nebudou tyto náklady uhrazeny.

Formulář k uplatnění reklamace je ke stažení zde:

………………………………………..

11. Mimosoudní vyřizování stížností

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ prodávající sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje prodávajícího, zejména skrze adresu elektronické pošty. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy, zejména zákon o České obchodní inspekci.

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy, která je skrze E-shop uzavřena.

12. Závěrečná ustanovení

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u prodávajícího a v případě žádosti je prodávající kupujícímu zpřístupní.

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 1. 4. 2020 a jsou účinné do doby jejich případné změny ze strany prodávajícího.Rustik Art Karlštejn, s.r.o.

Roman Martínek, jednatel